LèAyisyen

Essentially the movement is the training to keep LèAyisyen.
LèAyisyen= Time for Haitians to unite.
LèAyisyen--12 Components
(KÓ= core= zantray)

1. KÒfokis—30minutes/day—Stay in presence of the force (whatever that means to you)—

Place you intention on Haiti, AND on humanity.  Don't' separate Haiti..

2. KÒvèsasyon/Rasanble:
Vandredi 7-10pm fè yon bagay o non Ayiti, o non Imanite. Ankò, pa separe Ayiti.

Menmsi se pou 15minit pa mwa sèlman.  Regleman yo pandan tan sa a, nou ap pale sèlman de tèt nou (pou nou ka geri tèt nou) e/ou bien de yon bagay me n ap chanje (Pou nou kapab fè fòs nou mache).  

San fimen, san alkòl. e san dwòg. Se yon opòtinite pou yon vin kòn lòt, yòn ede lòt, yòn sipotè löt, yòn nétwek avèk lòt. Moun ki ap patisipe nan kenbe LèAyisyen pi fasil  nan liy lavi moun serie.

3. reKÒneksyon KÒneksyon--3zièm Samedi, pandan la jounen pou reK
Òneksyon, rekonekte avèk yo. E, 3-6pm pou KÒneksyon, rete an silans nan prezans fòs la.  Pou tout 3zè tan, o nenpòt moso nan 3zè tan.  Fè l pou kont nou,  an koup, an fannmi, ou an gwoup. Fè l an prive.  Fè l an piblik.  E, 4. KÒjou:Jou Mach Silans Global:3x/ane--12 Janvie, 18 Me, ak 18 Novanm -- Mache/ fè pelerinaj nan prezans fòs la.  Mache nan inite, pale avèk silans.

Mesaj yo:
1. N ap bay kominote priyorite
2. Nou gen disiplin
3. N ap konekte avèk fòs nou

5. KÒpetisyon- 1,000: Chak moun pran siyati 1,000 moun an sipò ke li lè pou nou bati inyon.
Nou  bezwen 120 moun ki dako bay 3-4trè tan/ semèn pou Ayiti (Gwoup-120), ou bien 480 moun pou bay 4/mwa. Chwazi rout pou mach an silans to.  Nan gwoup sa a, chak jou. 4moun komanse man chak kwen.... Kolekte siyati an sipò ke li lè pou nou fè inyon. Sa se pouvwa pèp la n ap fè mache...

 ENPÒTAN:
Diferans avèk demonstrasyon, se motivasyon an ,se  AMOU. N ap montre amou nan fòm de entansyon (bòn volonte) ,  pesistans, avèk disiplin. Ki  egal fòs. Linyon fè la fòs.  N ap itilize amou pou nou leve pèp la!!!

6. KÒrebwazman (an Ayiti) e KÒbarè:  3zièm Vandredi nan, n ap plante pie bwa nan maten e lajounen, e aprè,  nan la aprè midi e an  aswè, nou fè sèvis relije--7. KÒbarè (globalman).

Nou kapab sevis avèk tout relijion ansanb, ou bien chak fè sèvis pa yo.... Men, tout sevis fèt a menm lè--Linyon fè la fòs.

8. KÒfòmasyon HCP: Fòmasyon pou nou aprann konekte ak zantray nou, pou  nou entegre 4 pati èt emen nouyo: Zantray/Espri + fisik + Sikoloji + Sosyal.
     a. KÒretrèt--
     b. Manifeste Grandè I (Manaje Strateji)--1.5hr x6semèn
     c. Manifeste Grandè II (Manaje Projè) 1.5hr x 6semèn

9. KÒlaborasiyon--4x/ane, reyinyon devlopman kominotè

10. KÒbiznis--Antreprenè: Ede moun ovri biznis

11. KÒvot- Vote sou wèbsit la pou sipò "bati moun se fondasyon pou bati peyiya."

12. KÒw: Fè yon bagay ou vle, ou vlè, pou Ayiti, pou imanite.  Sa a se pou sipòte  ajoute endividyalitew nan LèAyisyen.

SISTENABILITE: Kapacite pou travay e kontinye travay individyèlman e kolèktivman. Pwogram kenbe LèAyisyen an ap kreye resous pou sipòte nou individyèlmane kolèktivman.  A nivo ekonomik, kenbe LèAyisyen se yon pwogram ki ap ede itilize fòs imen nou pou nou kreye resous lavi nou. Mensi nou pa p fè travay sa a pou lajan, H&H rekonèt ke n ap bezwen sipò ekonimik.  An nou kreye sipò sa a ansanb.  Se pa moun pou ki vin bay nou anyen.  Se nou pou ki kreye l.

Men deman nan: 30minit/jou; 3zè tan/semèn; 15minit/mwa...

Eske Ayiti vow bay li sa?