Imanite&Ayiti 2010—H&H

Nap Bati Lien Ayisyen An.
"Se pròp tèt nou nou tap rèt tann."

   

LèAyisyen: An n Fè Sa Zansèt Nou Te Di Pou Nou Fèan.

Nenpòt Vandredi, nenpòt 15minit nan 3zè tan an.

Nou di nou renmen Ayiti.
Men, eske nou renmen Ayiti ase pou nou bay 15minit pa mwa sélman pou nou sove li?
Kenz minit pa mwa sélman pou no fé sa Zansét nou yo te di po nou fèan?
Eske travay ou ap fèya a nivo pwoblèm la?
Eske travay òganizasyonw la ap fèya a nivo pwoblèm la?

An n pale jodiya de ti kat mo sa yo ke Zansèt nou yo te kite pou nou an:  Linyon Fè La Fòs. 

Kouman pou nou fè inyon?  Se sa a nap rele kenbe LèAyisyen.

  1. BI LèAyisyen se fòtifye yon koneksyon ki defini nou kòm Ayisyen, epi ki fè yon konsyans KOLEKTIF pwisan nwayo koneksyon an.
  2. Objektif LèAyisyen se ke nou TOUT fè yon bagay sou yon baz regilye,nan MENM tan an, o non Ayiti, o non imanite.
  3. Le nap kenbe LèAyisyen yòn ap bay lòt vale.  Plis nou kenbe LèAyisyen, plis nap bay tèt nou vale kòm Ayisyen. Plis nou ap bay Ayiti vale.  Si ou la, mwen lot bo a.  Pagen vale nan sa.  Men si ou la, mwen avèk ou, yon bay lot vale.  Nou kreye yon bagay kote pat gen anyen.  Ki es anko ki kreye san anyen?
  4. Pou Kisa Pou Nou Kenbe LèAyisyen? Nou gen pou nou kenbe LèAyisyen pou nou ka reyalize sa Zansèt nou yo te di nou fe an.  Li lè pou nou devlope yon konsyans KOLEKTIF o prezan ki PWISAN—Linyon fè la fòs—e ke li ye a nivo pwoblèm nan.

LèAyisyen se yon netwayaj pou pèp Ayisyen an. Netwayaj sa a fè ke baz ekonomik (kilti) Ayisyen se vale yòn ap bay lòt.  Sa a, se Kapital sosyal. Lé nou fè sa a, yòn pap ka vand lòt.  Yòn pap ka achte lòt. Sa ap netwaye mantalite koropsyon an. Sa ap bati konfyans ant nou.

LèAyisyen. ap jere pwoblèm fondamantal yo: (1) Mantalite Ayisyen, avèk (2) Mank de konsyans kolektif. 

Nou gen yon kansè sosyal, e pi fò nan nou ap cheche yon aspirin endividyèl.
Jiskaske nou pa bati koneksyon Ayisyen an, pa gen anyen nou ap fe kòm Ayisyen ki ap gen oken vale.

Kisa ki fé li lé pou nou kenbe LèAyisyen? Li lé pou nou kenbe LèAyisyen paske Ayiti pèdi sovanritel.   E ki es ki ap depanse dé milya de dola nan peyiw e ki ap kitel pou ou?  Kisa ki ap vo anyen si Ayiti pa pou nou ankò. Se sa a ki nivo pwoblém nan.  

Si yon moun di li bezwen ede Ayiti, e li pa jere pwoblem nan a nivo sa a, li ap bay tet li manti.   Sèl solisyon ki genyen a nivo pwoblèm sa a, se fè sa Zansèt yo te di nou fèan: Kenbe inyon: Inyon fè la fòs. Se sa a nap rele LèAyisyen an. Nap kenbe inyon ansanb.  

Kouman pou nou kenbe LèAyisyen? Men strikti jeneral la:  Chak Vandredi, de 7-10 di swa lé Nouyòk, Ayisyen, ak fanmi e zanmi nou yo ki pa Ayisyen, rasanble o non Ayiti, o non imanite.  An Ayiti sa ap fèt de 4 apremidi-7di swa.  Ou mèt fè saw vle nan kenbe tan.  Depi ou fèl pandan menm tan ke tout lòt moun yo ap fèl la. Yon moun PA bezwen fèl chak Vandredi.  Men, opòtinite pou n ale nan fonksyon sa a, ke nou ap rele Rasanble' oubyen 'KORvesasyon'--Konvèsasyon ki soti nan zantray (kor) — dwe disponib, pou tout moun, tout kote lokalman chak Vandredi.

Aktyèlman, mouvman H&H la (Humanity&Haiti 2010) gen yon rekòmandasyon pou strikti LèAyisyen ki gen sèt aktivite la dan li: 1.KÒRvèsasyon, 2.KÒRbare, 3.KÒRkoneksyon, 4.KÒRlaborasyon, 5.KÒRrebwazman, 6.KÒRjou, e 7.Vote.

LèAyisyen H&H la ofri yon pwogram konpreyansif ki baze sou teknoloji HCP (human core\community process--pwosesis zantray imen\kominote).  HCP se teknoloji Zansèt yo.  HCP se teknoloji rezilyans Ayisyen, se teknoloji rezilians imen. Aktivite sosyal H&H genyen pou LèAyisyen a desiye pou yo aliye chak pati èt imenw: (1) zantray (nanm / lespri / esans), (2) kò fisik, (3) sikolojiw epi (4) sosyalw. Sa a se sa HCP vle di:  konekte zantrayw jis a sosyalw (kominotew).  Sa a pèmèt nou fonksyone avèk plis entegrasyon kòm èt imen.

Men se Rasanble (KÒRvèsasyon) chak Vandredi an ki fondamantal. Li enpòtan ke desizyon kisa yon moun ap fè pou li kenbe LèAyisyen se yon desizyon ki fèt a nivo endividyèl, a nivo lokal. Menm si ou fèl pou kenz minit chak mwa sèlman, ou ap fè pati de kenbe LèAyisyenSe sél sa Zansèt nou yo te kite pou nou: Inyon fè la fòs.

Mesyedam, nenpòt moun ou ye, an n fè inyon.  An n kenbe LèAyisyen. Menm si se pou kenz minit sèlman pa mwa. An n kenbe tan ansanb. Depi ou fè sa, ou se yon lidè nan evolisyon Ayiti. Pa gen yon lidè. Pa gen de lidè. Pa gen twa lidè.

Pan yon mil lidè. Pa gen san mil lidè. Depi ou kenbe LèAyisyen., ou se yon lidè. Se nou TOUT ki lidè.

Kisa ou bezwen pou ou kenbe LèAyisyen. Ou pa bezwen anyen ankò ke kwayans ou, nan sa ou kweya. Nenpòt sa li ye, vin kenbe LèAyisyen... Nenpòt sa ou ye, vin kenbe LèAyisyen.  

Lanmou se yon AKSYON.
Li se pa aseke nou renmen Ayiti.
Nou dwe renmen Ayiti nan nivo pwoblèm nan.

Nivo pwoblèm nan: Ayiti pèdi souverante l. E ki moun ki ap envesti dè milya de dola nan peyiw, epi ki ap kite li pou ou?

Ki saki ap vo anyen, si Ayiti pa pou nou anko?  Pa gen pesòn ki kapab jere pwoblem sa a, a nivo sa a, avèk enterè Ayisyen vrèman.  Pa gen yon komisyon.  Pa gen yon gouvènman.  Pa yon prezidan, domèstik o etranje, vivan o mouri, prezan o pase ki kapab jere pwoblèm sa a nivo sa a.  Sèl moun ki kapab fèl se pèp Ayisyen an.  Sèl solisyon ki genyen se fè sa Zansèt nou yo te di pou nou fèan: Kenbe Inyon…Inyon Fe La Fòs!!!

Zansèt nou yo te di nou KISA pou nou fè.
Mouvman
Imanite&Ayiti 2010 (H&H) ap montre nou KIJAN pou nou fè l

Avèk sipò fanmi e zanmi etranje nou yo, bagay sa ka aktyèlman ka vin yon aktivite entèPLEN mondyal— entè-jenerasyon, entè-etnik, entè –ras, entè -seksyalite, entè -klas, entè-kapasite—yon aktivite ki òganize e selebre lien ki konekte chak imen yon ak lòt.  Sa a, se KORganize pou imanite. Se lespri sa a ke mouvman H&H la genyen.

H&H pwopoze YON SÈL règleman: pandan Rasanble, nou dwe sèlman pale de tèt nou.  Sa ap fè nou geri tèt nou.  Oswa pale de yon bagay nou vle chanje.  Saap fè pou nou itilize fòs ki nan nou an. 

Sa ap fé ke gerizon, avèk itilizasyon fòs ki ann dan nou an,
se tèm santral yo pou Rasanble LèAyisyen.

Baz LèAyisyen  se entegrasyon.  Kòm egzanp, paminan nou ki pratike relijyon Juif, oswa Kretyen Advantis Setyèm Jou deja kenbe yon Vandredi sacre.  Pou patisipe nan LèAyisyen nou kapab fe yon sevis relijye o non de Ayiti chak twazièm Vandredi a menm lè, oswa ansanm avèk tout relijyon yo.

Kenbe LèAyisyen ka fèt endividyèlman, kòm yon koup, kòm yon fanmi, oswa kòm yon gwoup.  Li ka fèt an prive, oswa an piblik.  Ou ka patajel fasafas oswa nan telemedya.  Si ou onore Ayiti pou 15 minit pandan peryòd LèAyisyen an sèlman yon fwa chak mwa, ou AP kenbe LèAyisyen.

Nou ankouraje ou fè li mache pou ou jan ou vle.  Depi ou fé yon bagay pou Ayiti nan menm tan an avèk tout lòt Ayisyen yo.  E si ou fè sa, ou se yon lidè nan evolisyon Ayiti. Yon fwa ankò, sa yon moun chwazi fè pou li kenbe LèAyisyen se yon chwa endividyèl, yon chwa local, depi li fe l nan menm peryòd ak lot Ayisyen yo.  Pwogram sa a deja komanse en Ayiti avèk o Zetazini.  

Nou te yon nan premye nasyon ki te di:
'Wi. Nou kapab!'

Panda ke mouvman H&H la pwopoze yon striki pou LèAyisyen, H&H kenbe fèm nan pozisyon ke finalman strikti LèAyisyen, se yon desizyon a nivo endividyèl, se yon desizyon a nivo local.  Sa fè ke mouvman gen baz li nan rasin, e sa gen anpil vale: li bay yon jerasyon santral.  Nou TOUT se lidè nan evolisyon Ayiti. Onore Ayiti pou 15minit pa mwa sèlman pandan peryòd 3 zè tan an lè Vandredi, se kenbe LèAyisyen.  Nou ankourajew fèl mache janou vle pou ou.  

Li lè, li tan. Limanite & Ayiti (H&H—Humanity&Haiti) se yon apèl pou paminan nou ki konekte ak konsyans Zansèt yo paminan nou ki toujou respire detèminasyon Zansèt yo. Sa a, se apèl pou nou reklame destine Ayiti— Pou nou jwe wòl sa a nan imanite, ankò!  

AMOU se yon aksyon!
An nou pran aksyon santral sa
a pou Ayiti.
Li pa sifi pou nou renmen Ayiti.
Nou dwe renmen Ayiti nan nivo pwoblèm nan.

Nou dwe renmen Imanite nan nivo pwoblèm nan
.

An n kenbe LèAyisyen.  
Phone: Nouyòk, Etazini --1-855-926-8729 (1-855-ZANTRAY)
Phone: Ayiti—011-509-3718-9255  
www.HumanityHaiti.org

Bati moun kom fondasyon pou bati peyiya.