LIMANITE&AYITI

(Humanity&Haiti—H&H)

Deklarasyon Evolisyon Ayiti

Yon apèl pou moun ki paminou konekte ak konsyans zansèt yo

"Se prop tèt nou nou tap ret tann."

 

 

Mesyedam

Non mwen se Doktè 21

Mwen ta renmen fè ou ti konvesasyon avèk nou.

Ki wòl Ayiti gen pou l jwe nan evolisyon limanite?

Limanite evolysion  se mouvman pou nou fonksyone nan zantray nou kòm fondasyon kilti imen. Nans sans nou ap pale la, nou kapap defini 'zantray' kòm sizyèm konesans ki konekte nou chak  youn ak lòt,  e ki konekte nou chak ak rès linivè a.  Se de sa ke mwen ta renmen pale avèk ou jodiya, evolisyon imanite.  Map pale de bi vi endividyèl nou chak, e ki wòl Ayiti gen  pou li jwe nan evolisyon imanite.

Pou mwen, konvesasyon sa te  komanse plis pase 25an de sa lè mwen te nan premye ane lekòl medsin.  Se le sa a ke mwen te pran non 21 (Vington) paske mwen tande apèl pou mwen te bay vi mwen pou mwen ede imanite nan 21èm syèk la.  Se kounye a ke mwen konprann ke se te pou mwen te ede avèk evolisyon limanite.

Dis (10) Pwen ki Kle

 1. Zansèt no you te fè li.  E nou  AP fe li ankò
 2.  Ki es ki ap depanse milyon ou byen bilyon nan peyi ou e ki ap kite li po ou? Kisa ki ap vo anyen si Ayiti pa pou no anko?
 3. M ap mande nou, pou pi fò Ayisyen yo, spesyalman sa ki ap viv Ayiti yo, patikilièman generasyon 35an kap monte a: Kote vi ou ye jodidya, eske se paske ou two sot, ou two parese, ou two pa serie pou ou to fe mie?  NON.  Vi ou, kote li ye jodiya, se paske Ayiti se ou peyi ekstrèman soudevlope.  Pwoblèm endividyèl ou makonen avèk pwoblèm social Ayiti.
 4.  Konsa tou, nou dwe marye siksè endividyèl nou avèk siksè sosyal Ayiti.  Nou dwe marye yo nanto sa nou ap fè.  Nou dwe marye yo sosyalman e spirityèlman.
 5. Men nivo pwoblem nan: Jiskaske nou pa bati koneksyon Ayisyen, pa gen anyen nou ap fe kòm Ayisyen ki ap gen oken vale.
 6. Li pran silans majorite a pou pèmèt mantalite minoritea komande.
 7. Le nou aksepte ke nou pakabab dirije pwòp peyi nou, se yon kalòt nou bay Zansèt yo.   Pa gen yon moun etranje, pa gen yon diyite etranje, pa gen yon prezidan etranje, pase ou prezan, mouri ou vivan ki kapab fè plis pou Ayisyen ke nou kapab fè pou tèt nou.
 8. Zansèt yo te di nou KISA pou nou fe:  Kenbe inyon, "Linyon fe la fòs."
 9. H&H ap montre nou KIJAN pou nou fe sa.  Nou gen teknoloji an, Pwosesis zantray/kominote imen (Human Core\Community Process (HCP).
 10. Li lè pou nou Ayisyen pran kontwòl destinen Ayiti.  Men anvan nou kapab fè sa, nou gen pou nou pran kontwòl tet nou.

Li lè, li tan.   Imanity&Ayiti (H&H) se yon apèl pou paminan nou ki konekte avèk konsyans zanzèt yo…paminan nou ki toujou ap respire detèminasyon Zansèt yo.  Se yon apèl pou nou deklare destinen Ayiti pou Ayisyen.   Pou no jwe wòl sa nan imanite, anko!

Ki diferans ki genyen avèk mouvman H&H la?

 1. H&H fè pati de koze ki pi gwo an-- evolisyon imanite: funksyone nan zantray nou kòm fondasyon kilti imen.
 2. H&H se sèl mouvman ki gen teknoloji  HCP a pou montre nou KIJAN pou nou fè  SA Zansèt te di nou nan deviz nou: kenbe inyon, inyon fè fòs.
 3. Strateji yap itilise kounye  pou rebati Ayiti a pa jere de pwòblem santral Ayiti yo ase: (1) Mentalite Ayisyen, avèk (2) Mank de volonte kolektif.  H&H jere sa.
 4. Striki ekonomic pou fe travay kominote nou gen pou no fe a pa sistenab, li pa ase. H&H jere sa.

Paminan nou ki konekte avèk konsyans Zansèt yo
Leve sekwe, leve tranble

Le Ayiti te pran endepandans li, plis ke 200zan pase, li te redefini imanite.  Nou gen opòtinite  e obligasyon pou nou fe sa anko.  Men anvan, no gen pou nou redefini sa sa vle ki ke nou se Ayisyen.  Lè nou redenifi ke Ayisyen vle di ke nou funksyone nan zantray nou, nou ap gen opotinite pou nou redefini imanite anko.

Se sa evolisyon imanite ye:
 Funksyone nan zantray nou kòm fondasyon kilti imen.
Se sa ke yo ap ofri nou anko jodya:
Ayiti nan pozisyon pou ede redefini imanite anko.
Le a se kounye a.  Le a la sou nou la.

Anpil nan nou renmen Ayiti anpil. Men gen anpil nan nou ki santi ke Ayiti se yon kòz pèdi. Nou soti kom premye nasyon nwa ki pran endepandans li, pou nou la a jodiya.  Yo te kon rele Ayiti "Pel de Zanti."  Kouman nou fe rive isit la, e kisa nou  ap fè pou nou soti nan  trou nou ye an. 

M ap mande nou, pou pi fò Ayisyen yo, ki sa ki pifò kòz pwoblem endividyèl  nou? Kisa ki kòz vi nou kote li ye jodiya?  Pou pifò Ayisyen, pwoblèm sosyal Ayiti yo se yo ki kòz pifo pwoblem indevidyèl nou.  Sa sitou se yon reyalite pou Ayisyen  ki ap viv Ayiti yo, patikilièman jenerasyon 35an kap monte a:

Jenerazyon35an,  kisa ki pifò kòz vi kote li ye jodiya?  Kote vi ou ye jodidya, eske se paske ou two sot, pou ou ta fe mie?  Kote vi ou ye jodidya, eske se paske ou two parese,  pou ou ta fe mie? Kote vi ou ye jodidya, eske se paske ou two pa serie pou ou to fe mie? 

NON. 

Vi ou, kote li ye jodiya, se paske Ayiti se ou peyi ekstrèman soudevlope.  Vi pwoblem endividyèl nou makonen avèk pwoblèm social Ayiti.   Konsa tou, pou kote nou ye jodiya, nou dwe marye sikse individyèl nou avèk sikse sosyal Ayiti.  Nou dwe marye yo nan to sa nou ap fè.  Nou dwe marye yo sosyalman e spirityèlman.

Kisa li fè pou ou: Si ou gen yon degre, epi ou pa jwenn travay?

Kisa li fè pou ou: Si ou jwenn travay, men sèlman pou etranje ke ou kapab travay nan pwòp peyiw?

Ki moun ki pral depanse milyon  ou bilyon nan peyi ou, epi kite li pou ou?

Ki sa ki ap vo anyen, si Ayiti se pa pou nou ankò?

(Bis) Li pran silans ak inaksyon majorite  a pou pèmèt mantalite minorite a domine.

Zansèt yo te di no KISA po nou fè.  H&H ap montre nou KIJAN pou nou fè l.

Jenerasyon Ayisyen kap monte ya, paitikilieman sa ki ap viv an Ayiti yo: Mwe di ou:

Pa gen inivesite an Ayiti, an Sen Domeng, o nan nenpòt lòt kote nan lemond ki gen edikasyon pou montre nou fe travay  ki pi enpotan pou nou ta fe, travay sa Zansèt nou yo te di nou pou no fe: Kenbe inyon.  Travay sa, ou déjà kalifie pou ou fè l.  Menm jan Zansè  nou yo te kalifie san edikasyon fomal!

Vi ou, jan li ye jodiya, se pa paske ou pa gen edikasyon, oswa ou pa gen ou karyè.  Vi ou ye jan li ye jodiya paske jan Ayiti ye jodiya. 

Kòm doktè, mwen bay edikayson  ak fomasyon pwofesyonèl anpil valè. . Men; mank edikasyon ak fòmasyon pwofesyonèl se pwoblèm ki pi imedya ki en fas nou jodiya kòm Ayisysen, Ni an Ayiti; Nin nan etranje.

Pwoblem plis imedya pou nou kom Ayisyen se ke nou prèt pou nou pedi peyiya, nou prèt pou nou pedi patri nou, nou prèt pou nou pedi Ayiti.

 Anpil nan nou gen yon sans de dezezpwa; Sa fè kèk nan nou  pakab dòmi nan nwit.  Men kite m  di ou konsantre sèlman sou objektif endividyèl,  kankou yon diplòm, oswa yon travay  pou rezoud pwoblèm nou yo, avèk kote  nou kounye a jodi a kòm Ayisyen,  sa a, se travay egare. Pandan nap chèche yon ti gout lèt, nap pèdi bèf la.

M ap di ou anko:  pwoblèm  individyel nou marye avèk pwoblem sosyal Ayiti. 

M'ap mande ou anko: 

Kisa li fè pou ou: Si ou gen yon degre, epi ou pa jwenn travay? Kisa li fè pou ou: Si ou jwenn travay, men sèlman pou etranje ou ka travay nan pwòp peyiw?

Ki moun ki pral depanse milyon  ou bilyon nan peyi ou, epi kite li pou ou?  

Ki sa ki ap vo anyen, si Ayiti se pa pou nou ankò?

Nou dwe marye de objektiv sa yo ansanb: sikse individyèl avèk sikse pou Ayiti.  Nou dwe marye you chak jou nan vi nou, chak jou nan tout sa nou ap fe.  Nou dwè marye yo sosyalman e spirityèlman. 

(Bis) Li pran silans ak inaksyon majorite  a pou pèmèt mantalite minorite a domine.

Zansèt yo te di no KISA po nou fè.  H&H ap montre nou KIJAN pou nou fè l.

(bis) Se pou mwen di w bien: silans avèk inaksion majorite a kontribie nan pwoblèm Ayiti yo a menm nivo ke aksyon malfecte yo, malfecte Ayisyen yo, malfecte etranje yo.

(bis) Sa kite n avèk yon reyalite:  Nenpòt plan pou ede Ayiti  ki pa enkli yon strateji pou reveye e  ini majorite Ayisyen yo,  ap manke, [tshatsha image sound]

 bon, mwen pap prese di ke se demagoji, ou byen se benefis personel  yap jere.

M pap prese  di sa.  

Si yon moun serie pou li ede Ayiti
 e li pa yon gen ou plan pou nou inyon,
li ap bay tét li manti.
Sa a, se yon verite fondamantal.
Se yon verite enkonvenyan.

(bis) Se sèlman yon pèp Ayisyen inifye ki kapab gen ase pouvwa pou negosye avèk fòs pou Ayisyen,  en fas kominote entènasyonal la.

Pa gen PESÒN kounye a, pa gen ou yon komisyon,  pa gen ou yon gouvènman  ki gen ase pouvwa pou fè sa.   Pwen final.

Sèlman pèp ayisyen ki ka  gen ase pouvwa pou fe sa,
 pou pran kontwòl  destinen Ayiti a, pou Ayiti ak Ayisyen.

Pwoblèm nan se ke pou kounye an, nou Ayisyen pap konekte avèk pouvwa kolektif nou ase.  Nou pap fè inyon.  Se koneksyon ki nan mitan yon pèp ki detèmine  pouvwa  yon pèp. E kounye a, koneksyon Ayisyen an  pa fò ase. Lyen Ayisien a pa fò ase.   Kòm Ayisyen, nou plen fiète endividyèl.  Nou manke gravman fiète kolektif.

(bis) Tout tan nou pa bati koneksyon ayisyen an,
 pa gen anyen nou ap fè kòm Ayisyen ki ap gen oken vale oubyen efè.

Sa a se yon reyalite fondamantal. Li se yon verite inkonvenyan. [verite sou tanbou]. Zansèt nou yo te predi nou  enpòtans ki genyen nan kenbe yon inyon fò: ". L'Union fait la force.  Inyon  fòs lan. "[tris]

Zansèt nou te di nou KISA pou nou fè, H & H ap montre nou KIJAN pou nou fèl

Li le, li tan pou paminan nou ki tande ke Ayti gen pou li chanje, pou nou aksepte pran defi sa a nivo pwoblem nan: Bati koneksyon Ayisyen an.  Se sa ki platfòm H&H se:
 "Bati moun kòm fondasyon pou bati peyiya." [bis]

Kouman pou nou jere defi sa?

Sagès Zansèt nou yo.  Zanzèt nou yo te briyan.  San edikasyon fomal yo te metrize yon gran ekwasyon: ekwasyon kalite lavi.

Nan ekwasyon sa:               A + B + C + D = E

Ki es nan variab sa yo nou ta kapab chanje pou nou chanje vale "E?"

Sa a, se te sages Zansèt nou yo.  Yo te klè: Depi yo se pati nan ekwasyon vi yo, yo kapab chanje  vi yo.  E, se sa yo te fè.  Se sa ke endepandans nou an te ye.  Gwose ènmi nou yo pat di nou anyen.  Nou te reklame ke nou se yonn nan variab nan ekwasyon vi nou, e nou te gen pouvwa pou nou chanje vi nou.  E nou te fe sa pase.

Se sa you rele maximizasyon potensyèl imen
Zansèt nou yo te kite teknoloji an pou nou maximize potensyèl imen nou.
Pwosesis Zantray\Kominote Imen,
 Achsepe—HCP, Human Core\Community Process.

 Zanset nou yo te di nou KISA pou nou fè.  H&H a montre nou KIJAN pou nou fèl.

H & H se yon pwogram kiltirèl e sosyal pou ki fè koneksyon Ayisyen an fò, ase fò pou fe fas ak defi ki devan nou an.   H & H ap lanse yon kanpay pou ayisyen reprann tèt li. Kanpay  ki pral defini  Kominote Ayisyen Global.  Na p itilise tem 'Kominote Ayisyen Global' la a lye de 'diaspora' paske gen de le 'diaspora' vle di san direksyon.

 H & H ap ede nou fè fas ak "bagay" ki pi gwo: (1) Mantalite Ayisyen , (2) Mank de volante kolektif.

H & H a gen twa (3) pati: (1) Fomasyon siko-edikasyon (2) Kebe LeAyisyen, (3) Devlopman economik Kominotè.

Nou te yon premye nasyon ki te di:

"Wi, nou kapab."
Jodiya, nou se yon nasyon ki ap di:
'Wi, nou kappa, paske nou kapab!'
 

Mesyedam,

Eske nou dwe kwè vreman ke nou telman inkompetan, ke nou telman koròp, ke nou telman egoyis ke nou pakab dirije pwòp peyi nou?  Li pran sèlman silans avèk inaksion majorite a pou pèmèt mentalite minorite a domine.

 H&H  se yonn apèl  pou nou chak ki respire akomplisman Zansèt yo pou pran defi ki an fas nou jodiya.

Wi, nou kapab.

Le nou aksepte ke nou pakabab dirije pròp peyi nou, se yon kalòt nou bay Zanset yo.   Avek tout respe komsadwa, pa gen yon moun etranje, pa gen yon diyite etranje, pa gen yon prezidan etranje, pase ou prezan, mouri ou vivan, ki kapab fe plis pou Ayisyen ke nou kapab fe pou tèt nou.   Paminan nou ki konekte avèk konzyans Zanset yo, konn ki sa ki kisa.  Nou konnen non nou.

Li le, li tan pou Ayisyen pran contwòl destining Ayiti.
Men nou ap gen pou nou pran kontwòl tèt nou anvan.

Se sa ke yo ap ofri nou anko jodiya.  Se yon apèl pou paminan nou ki konekte avèk eneji Zanset yo…paminan nou ki toujou respire deteminasyon Zansèt…li lè, li tan.

 H&H se yon apel pou nou reklame destinen Ayiti.  Pou nou konekte avèk konsyans Zansèt yo pou nou jwe wòl sa na evolisyon imanite e, nan evolisyon Ayiti, anko.  Keswa defi yo, ekwasyon kalite lavi ap aplike anko.  Sa a, se kado Zansèt yo bay nou.

 Kontakte Nou:

www.HumanityHaiti.org
Ayiti: 011-509-4461-1161
Eta Zini: 1-855-Zantray (1-855-926-8726)

Dis (10) Pwen:

Dis (10) Pwen Kle

 1. Zanzet no you te fe li.  E nou  AP fe li ankò
 2.  Ki es ki ap depanse milyon ou byen bilyon nan peyi ou e ki ap kite li po ou? Kisa ki ap vo anyen si Ayiti pa pou no anko?
 3. M ap mande nou, pou pi fò Ayisyen yo, specialman sa ki ap viv Ayiti yo, patikilièman generasyon 35an kap monte a: Kote vi ou ye jodidya, eske se paske ou two sot, ou two parese, ou two pa serie pou ou to fe mie?  NON.  Vi ou, kote li ye jodiya, se paske Ayiti se ou peyi ekstrèman soudevlope.  Vi pwoblem endivididyèl makonen avèk vi social Ayiti.
 4.  Konsa tou, nou dwe marye sikse individyel nou avèk sikse sosyal Ayiti.  Nou dwe marye yo nan to sa nou ap fe.  Nou dwe marye yo sosyalman et spirityèlman.
 5. Men nivo pwoblem nan:  Jiskaske nou pa bati koneksyon Ayisyen, pa gen anyen nou ap fe kòm Ayisyen ki ap gen oken vale.
 6. Li pran silans majorite a pou pèmèt  mantalite minoritea komande.
 7. Le nou aksepte ke nou pakabab dirije pròp peyi nou, se yon kalòt nou bay Zanset yo.   Pa gen yon moun etranje, pa gen yon diyite etranje, pa gen yon prezidan etranje, pase ou prezan, mouri ou vivan ki kapab fe plis pou Ayisyen ke nou kapag fe pou tèt nou.
 8. Zanset yo te di nou KISA pou nou fe:  Kenbe inyon, Linyon fe la fòs.
 9. H&H ap montre nou KIJAN pou nou fe sa.  Nou gen teknoloji an, Pwesesis zantray/kominote imen (Human Core\Community Process (HCP).
 10. Li le nou Ayisyen pran kontwol destini Ayiti.  Men no gen pou nou pran kontwòl tet nou anvan.

Ki diferans ki genyen avèk mouvman H&H la?

 1. H&H fe pati de koze ki pi gwo an-- evolisyon imanite: funksyone nan zantray nou kòm fondasyon kilti imen.
 2. H&H se sèl mouvan ki gen tekenoloji  HCP a pou montre nou KIJAN pou nou SA Zansèt te di nou nan deviz nou: kenbe inyon, inyon fe fos.
 3. Strateji yap ise kounye  pou rebati Ayiti pa jere ase pwòblem santral Ayiti yo: (1) Mentalite Ayisyen, avèk (2) Mank de volonte kolektif.  H&H jere sa.
 4. Striki ekonomic pou fe travay kominote nou gen pou no fe a pa sistenab, pa ase.H&H jere sa.

Nou ki konekte avèk konsyans Zanset yo
Ap leve sekwe, ap leve tranble.

Nou envite ou pou ale nan sit entenèt nou an: HumanityHaiti.org epi vin fè pati mouvman H & H la. Nou mande w pou w vote pou platfòm  H & H la:  Bati moun kòm fondasyon pou bati peyiya. Nou ap mande w pou ede ouvri pot  konvèsasyon ke Ayisyen ap antre nan yon lòt nivo  nan angajman  sivik.  Tout bon vre, Ayisyen ap antre nan angajman sivik mondyal.

 Nèf (9) Bagay Ou Ka Fe:

 1. Ale nan websit nou an: HumanityHaiti.org vote pou platform pou 'bati moun kom fondasyon bati peyiya.
 2. Kontribye nan proje vedeyo kolektif nap fe ya: "Deklarasyon Evolution Ayiti."
 3. Kenbe LèAyisyen.  Websit ap montre ou kijan.
 4. Oganize nou lokalman
 5. Vin tande yon prezantasyon H&H.  (Nou kappa fe sa sou entènèt)
 6. Ede nou etabli fomasyon H&H la.
 7. Ede nou organize Jou Global Pelerinaj an Silans yo, (12 Jan./ 18 Ma/ 17 Oct)
 8. Pou kounye ya, tout sa nou ap fe se avèk sipo volonte. Bay mouvman sipò ou.
 9. Nenpòt sa ou fe, renmen Ayiti nan nivo pwoblem la!

Bi Vote Nou:

 • Yon (1) million Ayisyen o deyò Ayiti
 • Twa (3) milyon Ayisyen an Ayiti
 • Nèf (9) milyon etranje tou patou dan lemond.  

Revolisyon se pou chanje konpòtman lòt moun.
Evolisyon se pou ou chanje pwòp konpòtman ou.

Lè Ayiti te deklare endepandans li, li te yon apèl  pou lagè.
Sa a, se yon apèl pou zantray!
Nou deklare evolisyon Ayiti  ... nan lanmou.