Ayiti nan listwa lemonn, ... wout la ap kontinye.

Le Ayiti te deklare endepandans li, li te chanje imanite.  Yo te santi konsekans aksyon sa a anpil kote sou la tè.  Kòm exanp, a mèm degree Etazini chanje lemonn, Ayiti afekte devlopman Etazini.  Anpil nan nou pat konnen ke le lòt ki te lib yo tap fèmen pòt yo, Ayiti te ouvri pòt pou Juif yo ki ta sove tèt yo anba Olokòs (boule nèt la).  Ayiti se te premye nasyon nwa lib dan lemond, e li te desyém nasyon, aprè Etazini, ki te kombat kolonyalis. 

Nan seksyon sa a nan sit wèb la, n ap envite kominote a an jeneral pou ede rezime wòl a ki Ayiti/Ayisyen te jwe nan direksyon pou amelyore lòt nasyon  a lòt pèp.

Imanite &Ayiti 2010 (H & H) se yon apèl pou nan Ayiti/Ayisyen jwe wòl esansyèl li a nan istwa imen, ankò. Senbolikman, Ayiti reprezante sak pi bon nan potansyèl imen a kòz de revolisyon li te reyalize an.  Menm jan tou, Ayiti reprezante sak pi mal nan potansyèl imen nan kòman fòs yo, fòs entènal e fòs extènal,  fe komplo pou kenbe Ayiti soudevlope.  Atravè mechanste diktatè yo,  nan kilpabilite nasyon kap gade lòt bò, nan trayizon  vwazen nou yo, nan iresponsabilite ak inaksyon majorite a, ak avètisman lanati yo, Ayiti siviv.

Paminan nou ki konekte avèk konsyans Zansèt yo, konnen sa ki vre.

Nou konnen listwa nou. Yo bat nou desan. Avèk figi nou sou tèa, nou senkronize kè nou ak  ritm inivèa.   Sou jenou se yon kote pwisan pou nou kòmanse kanpe. Nan yon reyalite kote mond la ap redwi, ak inivèa ap agrandi, Ayiti se yon jeyan. Nou konnen listwa nou.  Nou ap reklame destine nou.

Paminan ou ki konekte avèk konsyans Zansèt yo, konnen sa ki vre.

Avèk 75% moun nan popilasyon an deyò agrikilti san  travay, avèk yon popilasyon ki gen 75% moun ki gen mwens ke 35an, ak 75% moun ki gradye nan kolèj  ap viv deyò nan Ayiti, Ayiti se anile a fètil.  Kontribisyon Ayiti gen pou li fe nan evolisyon imanite pa mwens ke sa li deja fè a, e li plis lontan ke fayi imen li soufri yo.  Ayiti gen pou li depase de mak sa yo.  Kite yo dèyè, eklips yo tou de.

Paminan nou ki konekte avèk konsyans Zansèt yo, konnen sa ki vre.

Sajès Zansèt Ayisyen Nou you:
Komanse ak capital spirityèl jiska capital sosyal…ak tout sa ki nan mitan yo.
A + B + C + D = E

<p >Ki es  nan varyab sa yo si li chanje, kap chanje vale ‘E?’ Se ekwasyon sa ke Zansèt nou yo te metrize pa Zansèt,  ekwasyon kalite lavi.Li di ke osi ke ou se sèlman yon pati de yon ekwasyon, ou kapab chanje rezilta a. Yon moun se toujou yon varyab nan sikonstans lavi li.  Sa a se potansyèl imen: aksè pouvwa linivè ki pase nan nou tout.  Teknoloji Pwosesis Imèn Nwayo\Kominote (HCP—human core\community process), teknoloji resilyans Ayisyen an, teknoloji Zansèt yo, bay fòmasyon pou nou jere  ekwasyon sa a sou nivo sosyal (pi wo a) ak sou nivo nan endividyèl (anba a). Nou kapab defini zantray  kòm kapasite ki konekte nou tout yon ak lot,  epi nou chak avèk rès inivèa.


Espri ou/Zantray(Esans) + Kò fisik + Sikolojik + Sosyal = Lavi ou

Kòm  moun ki fèm nan limanite yo, resilyans Ayisyen  se yon leson pwisan nou gen pou nou bay le mond toujou.  Ayiti te yon premye nasyon ki te di "Wi. Nou kapab! "Ak teknoloji imen an Zansèt nou yo, HCP,  pou montre nou kouman pou nou (re)metrize ekwasyon kalite lavi, H&H se yon apèl  pou Ayiti/Ayisyen yo kontinye jwe wòl sa a nan evolisyon limanite.

Mond la te genyen revolisyon endistriyèl la, ki te swiv pa laj enfòmasyon.  Ayiti pral chanpyon nan laj sa a ki ap vini nan evolisyon imanite an, nan sa ke li konnen pi fò a,  potansyel imen.

Paminan nou ki konekte avèk konsyans Zansèt yo, konnen sa ki vre.

Avèk rasin kiltirèl li fèm  nan mistik, ak ke li kapab fè pale ke li gen enpe nan pwofesyonèl yo ki pi akompli nan mond modèn la,  nan koòdone  selil A—sa nou konnen ke nou konnen,  ak selil-D nan konesans inivèa, sa yo ke nou pa konnen ke nou pa konnen, Ayiti se Ayiti.

Nou pale de fyète: Nou se Ayisyen paske nou redefini limanite.
Nou pale de bi: Nou ap fè li ANKÒ!